Personne et histoire. Construction du sens et création de soi - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year :

Personne et histoire. Construction du sens et création de soi

Abstract

Trong phần làm phim của Philippe Malrieu và những người sáng lập tâm lý học lịch sử và văn hóa (J-Bruner, I. Meyerson, LS Vygotsky, H. Wallon) và tâm lý học phân tích (CG Jung), văn bản này đề xuất một phản ánh phê phán xung quanh giáo điều về tính phổ quát của các cấu trúc, bị tố cáo bởi Malrieu (1978) và Meyerson (1973). Thay đổi cấu trúc phụ thuộc vào sự phát triển của các chức năng, động lực của các biến đổi của chúng. Con người được cấu thành như một quá trình chủ quan năng động, được xây dựng từ các tương tác xung đột phát triển với đa số không đồng nhất của môi trường thể chế, xã hội và văn hóa. Lịch sử của sự phát triển cá nhân và tập thể là sự xây dựng kinh nghiệm mang tính biểu tượng và bán động, một sáng tạo nguyên bản thông qua sự trung gian của công việc phức tạp này là một nền văn hóa. Hoạt động sáng tạo này dựa một phần vào khả năng của con người trong việc kể chuyện và xây dựng ý nghĩa của cuộc đời anh ta trong câu chuyện về lịch sử sống hay tưởng tượng của anh ta và trong lời khen ngợi về những cam kết của anh ta. Các chủ đề sau được đề cập: 1. Chức năng tâm lý, tác phẩm và văn hóa - 2. Lịch sử của người: Malrieu, ngoài Meyerson và Wallon - 3. Đồng xây dựng con người: giữa những thay đổi lịch sử xã hội và khủng hoảng tâm lý - 4. Tâm lý học lịch sử và tâm lý học phân tích: tìm kiếm bản thân - 5. Cá nhân hóa, sáng tạo và cam kết
In the filiation of Philippe Malrieu and the founders of historic and cultural psychology (J-Bruner, I. Meyerson, L-S. Vygotsky, H. Wallon) and of the analytical psychology (C-G. Jung), this text proposes a critical reflexion around the dogma of the universality of the structures, denounced by Malrieu (1978) and Meyerson (1973). The changes of structures depend on the evolution of the functions, on the dynamics of their transformations. The Person constitutes as dynamic process of subjectivation, elaborated from conflicting interactions which develop with the heterogeneous plurality of the institutional, social and cultural circles. The story of the individual and collective development is the one of a symbolic and semiotic construction of the experience, an original creation by the mediation of this complex work that is a culture. This activity of creation bases partially on the capacity of the human being to tell stories and to build the sense of its life in the narrative of its real-life or fantasized story and in the praxis of its commitments. The following themes are approached: 1. Psychological functions, tools and cultures - 2. History of person (s): Malrieu, beyond Meyerson and beyond Wallon - 3. Co-construction of the person: between socio-historic changes and psychological crises - 4. Historic psychology and analytical psychology: a quest of the Self - 5. Personalization, creation and commitment
En la filiación de Philippe Malrieu y los fundadores de la psicología histórica y cultural (J-Bruner, I. Meyerson, LS Vygotsky, H. Wallon) y la psicología analítica (CG Jung), este texto propone una reflexión crítica sobre El dogma de la universalidad de las estructuras, denunciado por Malrieu (1978) y Meyerson (1973). Los cambios estructurales dependen de la evolución de las funciones, la dinámica de sus transformaciones. La Persona se constituye como un proceso dinámico de subjetivación, elaborado a partir de las interacciones conflictivas que se desarrollan con la heterogénea pluralidad de entornos institucionales, sociales y culturales. La historia del desarrollo individual y colectivo es la de una construcción simbólica y semiótica de la experiencia, una creación original a través de la mediación de este complejo trabajo que es una cultura. Esta actividad creativa se basa en parte en la capacidad del ser humano para contar historias y construir el significado de su vida en la historia de su historia vivida o fantaseada y en la praxis de sus compromisos. Se tratan los siguientes temas: 1. Funciones psicológicas, obras y culturas - 2. Historia de la persona (s): Malrieu, más allá de Meyerson y Wallon - 3. Co-construcción de la persona: entre cambios sociohistóricos y crisis psicológicas - 4. Psicología histórica y psicología analítica: una búsqueda del Ser - 5. Personalización, creación y compromiso
Dans la filiation de Philippe Malrieu et des fondateurs de la psychologie historique et culturelle (J-Bruner, I. Meyerson, L-S. Vygotsky, H. Wallon) et de la psychologie analytique (C-G. Jung), ce texte propose une réflexion critique autour du dogme de l'universalité des structures, dénoncé par Malrieu (1978) et Meyerson (1973). Les changements de structures dépendent de l'évolution des fonctions, de la dynamique de leurs transformations. La Personne se constitue comme processus dynamique de subjectivation, élaboré à partir des interactions conflictuelles qui se développent avec la pluralité hétérogène des milieux institutionnels, sociaux et culturels. L'histoire du développement individuel et collectif est celle d'une construction symbolique et sémiotique de l'expérience, une création originale par la médiation de cette oeuvre complexe qu'est une culture. Cette activité de création repose en partie sur la capacité de l'humain à raconter des histoires et à construire le sens de sa vie dans le récit de son histoire vécue ou fantasmée et dans la praxis de ses engagements. Sont abordés les thèmes suivants : 1. Fonctions psychologiques, oeuvres et cultures - 2. Histoire de personne (s) : Malrieu, au-delà de Meyerson et de Wallon - 3. Co-construction de la personne : entre changements socio-historiques et crises psychologiques - 4. Psychologie historique et psychologie analytique : une quête du Soi - 5. Personnalisation, création et engagement
នៅក្នុងការធ្វើត្រាប់តាមហ្វីលីពម៉ាល់ឡៃនិងស្ថាបនិកនៃចិត្តវិទ្យាប្រវត្តិសាស្រ្តនិងវប្បធម៌ (J-Bruner, I. Meyerson, LS Vygotsky, H. Wallon) និងចិត្តវិទ្យាវិភាគ (CG Jung) អត្ថបទនេះស្នើឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងសំខាន់នៅជុំវិញ ជំនឿចិត្តនៃភាពជាសកលនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបរិហារដោយម៉ាលីរ៉ូវ (១៩៧៨) និងម៉ីសាន់ (១៩៧៣) ។ ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធអាស្រ័យលើការវិវត្តនៃមុខងារភាពស្វាហាប់នៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគេ។ បុគ្គលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាដំណើរការប្រកបដោយភាពស្វាហាប់នៃប្រធានបទដែលត្រូវបានពន្យល់លម្អិតពីអន្តរកម្មដែលមានវិវាទដែលមានពហុវចនៈច្រើនលើសលុបនៃបរិដ្ឋានសង្គមសង្គមនិងវប្បធម៌។ ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលនិងសមូហភាពគឺជាបទពិសោធនៃការស្ថាបនានិមិត្តរូបនិង semiotic ដែលជាការបង្កើតដើមតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលនៃការងារស្មុគស្មាញនេះដែលជាវប្បធម៌។ សកម្មភាពច្នៃប្រឌិតនេះពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការនិទានរឿងនិងបង្កើតអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានរស់នៅឬរវើរវាយនិងនៅក្នុងការនិយាយអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់។ ប្រធានបទខាងក្រោមនេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់ៈ ១. មុខងារចិត្តសាស្ត្រការងារនិងវប្បធម៌ - ២ ។ វិបត្តិចិត្តសាស្ត្រ - ចិត្តវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យានិងចិត្តវិទ្យាវិភាគ៖ ដំណើរស្វែងរកខ្លួនឯង - ៥ ការបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួននិងការប្តេជ្ញាចិត្ត
Na filiação de Philippe Malrieu e dos fundadores da psicologia histórica e cultural (J-Bruner, I. Meyerson, LS Vygotsky, H. Wallon) e da psicologia analítica (CG Jung), este texto propõe uma reflexão crítica em torno o dogma da universalidade das estruturas, denunciado por Malrieu (1978) e Meyerson (1973). As mudanças estruturais dependem da evolução das funções, da dinâmica de suas transformações. A Pessoa é constituída como um processo dinâmico de subjetivação, elaborado a partir das interações conflituosas que se desenvolvem com a pluralidade heterogênea de ambientes institucionais, sociais e culturais. A história do desenvolvimento individual e coletivo é a de uma construção simbólica e semiótica da experiência, uma criação original por meio da mediação desse complexo trabalho que é uma cultura. Essa atividade criativa baseia-se em parte na capacidade do ser humano de contar histórias e construir o sentido de sua vida na história de sua história vivida ou fantasiada e na práxis de seus compromissos. Os seguintes tópicos são abordados: 1. Funções psicológicas, obras e culturas - 2. História da (s) pessoa (s): Malrieu, além de Meyerson e Wallon - 3. Co-construção da pessoa: entre mudanças sócio-históricas e crises psicológicas - 4. Psicologia histórica e psicologia analítica: uma busca pelo Self - 5. Personalização, criação e comprometimento
Fichier principal
Vignette du fichier
Personne_et_Histoire_2012.pdf (102.81 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-00752384 , version 1 (15-11-2012)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00752384 , version 1

Cite

Hervé Larroze-Marracq, Marie Huet-Gueye, Nathalie Oubrayrie-Roussel. Personne et histoire. Construction du sens et création de soi. 2012. ⟨hal-00752384⟩

Collections

UNIV-TLSE2 PDPS
2682 View
6529 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More