Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη

Document type :
Reports
Complete list of metadatas

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-01830924
Contributor : Christiana Charalampopoulou <>
Submitted on : Thursday, July 5, 2018 - 2:35:50 PM
Last modification on : Friday, June 14, 2019 - 1:32:08 AM
Long-term archiving on : Monday, October 1, 2018 - 6:01:22 PM

File

Μελέτη 12.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01830924, version 1

Citation

Christiana Charalampopoulou. Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη. [Research Report] Université de Patras. 2013. ⟨hal-01830924⟩

Share

Metrics

Record views

51

Files downloads

33