Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Vestiges de l'exploitation du fer aux époques pré romaine et romaine dans le district minier de Baillestavy (Pyrénées-Orientales, France)

Résumé : Aquest estudi proposa una aproximació a la siderúrgia del ferro als Pirineus orientals durant els períodes preromà i romà en el districte de Baillestavy (França). Les evidències procedeixen dels treballs realitzats a quatre jaciments miners: Mas Morer, Peña Blanca, La Coume i Mas Bourras. Les dades obtingudes de jaciments com Mas Bourras han permès resseguir l’activitat minera fins al segle I ne, amb evidències que aquesta podria haver existit ja a la Primera Edat del Ferro.
Complete list of metadatas

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-02012168
Contributor : Béatrice Cauuet <>
Submitted on : Friday, February 8, 2019 - 3:05:23 PM
Last modification on : Wednesday, August 5, 2020 - 3:17:40 AM

Links full text

Identifiers

Collections

Citation

Gabriel Munteanu, Călin Tămaş, Béatrice Cauuet, Gérard Mut. Vestiges de l'exploitation du fer aux époques pré romaine et romaine dans le district minier de Baillestavy (Pyrénées-Orientales, France). Treballs d'Arqueologia, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria Divisió de Prehistoria, 2017, Treballs d'Arqueologia, 21, pp.263. ⟨10.5565/rev/tda.64⟩. ⟨hal-02012168⟩

Share

Metrics

Record views

108