Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Analisi d'una deriva agro-ecologica des de la historia i la teoria critica en el pensament antropologic

Résumé : Basant-se en una discussió existent des de molt temps ençà en les ciències socials, universalisme vs relativisme, el present article exposa els efectes que ha generat un tipus d’orientació universalista (filosofia de la Revolució Verda) respecte la producció d’aliments a la comarca d’Osona (Catalunya central). Concretament, s’analitzen la deriva històrica i les diferents conseqüències econòmiques, socials i ambientals que ha causat el fet de prioritzar al sector porcí en la producció alimentària d’aquesta comarca dins d’una concepció d’integració al mercat global. Així, es contempla el resultat actual d’un procés que es va iniciar als anys 80, quan aquesta producció es va intensificar radicalment, es va desvincular del territori i les grans empreses es van acabar fen amb una àmplia part del control. Concloem que un universalisme extrem i etnocèntric occidental aplicat a la producció d’aliments, ha generat desequilibris socials, problemes ambientals i ha polaritzat l’economia productiva de la zona.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [29 references]  Display  Hide  Download

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-02152432
Contributor : Emilie Gil Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, June 11, 2019 - 2:36:50 PM
Last modification on : Monday, March 29, 2021 - 11:50:04 AM

File

Vinyet_Dominguez_articulo_peri...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hal-02152432, version 1

Collections

Citation

Damia Vinyet Soley, Pablo Domínguez. Analisi d'una deriva agro-ecologica des de la historia i la teoria critica en el pensament antropologic. Periferia : revista de recerca i formacio en antropologia, 2012, pp.1-24. ⟨hal-02152432⟩

Share

Metrics

Record views

24

Files downloads

65